SV  |  EN

Användarvillkor och registerbeskrivning

Allmänna leverans- och användarvillkor för Förenade Medix Laboratorier Ab:s tjänst Testadighemma.se

Dataskyddsbeskrivningen hittar du här.

Begäran om borttagning av personuppgifter här.

Tillämpning av villkoren

Dessa Villkor tillämpas på Förenade Medix Laboratorier Ab:s (FO-nummer: 2281070-9, adress: Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors) (nedan ”Bolaget”) webbplats och användargränssnitt på URL-adresserna www.testadighemma.se, på de tjänster för förmedling av provtagningsutrustning som finns där (nedan tillsammans ”Tjänsten”) samt på de beställningar och försäljningstransaktioner som gäller dessa. Tjänsten erbjuder Sörmlands Landstinget.

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. De ändrade Villkoren tillämpas på beställningar som gjorts den dag då Bolaget meddelat om ändringarna eller efter det.

Dessa Villkor utgör inte en vårdrelation enligt gällande patientlagstiftning mellan dig och Bolaget, och Tjänsten omfattar inte medicinsk tolkning av provet.

GENOM ATT BESTÄLLA TJÄNSTER I WEBBTJÄNSTEN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. Genom att acceptera dessa Villkor accepterar du också att vi kan skicka e-post, sms eller under exceptionella omständigheter, ringa till dig rörande beställningen. Om du inte accepterar dessa Villkor, fortsätt inte registreringen, och logga inte in i eller använd Webbtjänsten.


Beställning och kundrelation

Provtagningsseten beställs i Webbtjänsten via internet. Att göra en beställning förutsätter att man identifierar sig med hjälp av bankkoder eller mobil ID.
Användaren ska logga in i Webbtjänsten med sitt eget namn, sina egna personuppgifter och andra identifikationer. De koder som används för att logga in i tjänsten är personliga. Användaren ska förvara koderna med omsorg. Användaren får inte överlämna koderna eller lösenordet till en utomstående person om denna inte enligt dessa användarvillkor har rätt att för användarens räkning logga in i Webbtjänsten. Användaren har ensam ansvaret för att användarkontot i Webbtjänsten används på rätt sätt. När man gör en beställning ska man uppge sina kontaktuppgifter inklusive mobiltelefonnummer, postadress och e-post adress. Produkter levereras endast i Sverige. Efter att ha fyllt i beställningsformuläret får kunden ett bekräftelsemeddelande till sin e-post. Om kunden inte får inom rimlig tid få orderbekräftelse via e-post, måste kunden vara i kontakt med kundtjänst på testadighemma@synlab.fi eller tel. +358 20 734 1550.

Beställningar och personuppgifter som gäller prov som inte levererats tas bort från portalen ett år efter beställning.

Streckkoden i provtagningsröret är fäst vid den information du tillhandahåller.Du ska posta provtagningsröret enligt anvisningarna i förpackningen, Svaret på provet levereras i Webbtjänsten via en elektronisk Tjänst. När resultatet är klart får du ett meddelandetill den e-post adress du angett.

De enheter och uppkopplingar som användningen av Webbtjänsten förutsätter (t.ex. uppkoppling till mobilnät eller internet) ingår inte i Webbtjänsten. Du ansvarar för anskaffningen, underhållet och uppdateringen av sådan utrustning samt för de kostnader detta medför.


Leveranstid

Vi strävar efter att posta beställningarna senast följande vardag efter beställning. Leveransen tar vanligtvis 2–5vardagar beroende på postgången. De angivna leveranstiderna är ungefärliga, inte bindande.

Om kunden inte får försändelsen inom åttavardagar ska kunden kontakta Bolagets kundtjänst på adressen testadighemma@synlab.fi eller per telefon +358 20 734 1550.


Immaterialrätter och användningsrätt

Bolaget (eller dess licensgivare) äger alla rättigheter till Webbtjänsten och allt material i Webbtjänsten inklusive upphovsrätt, patent, varumärken, mönsterskydd, affärshemligheter samt alla andra immaterialrätter.

När du accepterar dessa Villkor beviljar Bolaget dig en begränsad rätt att använda Webbtjänsten för personligt, icke-kommersiellt ändamål. Om inte annat uttryckligen har sagts i dessa Villkor, har du inte rätt att på något sätt använda, kopiera, spara, redigera, överföra eller dela ditt användarkonto, Webbtjänsten, en del av dessa eller material som dessa innehåller och inte heller göra något av dessa tillgängligt för allmänheten.


Produktion av Webbtjänsten

Bolaget har rätt att producera Webbtjänsten på det sätt som det finner bäst, inklusive rätten att ändra på Webbtjänsten. Du ansvarar för de ändringar i dina enheter som detta eventuellt förutsätter samt för därmed förknippade kostnader.

Bolaget har rätt att avbryta användningen av Webbtjänsten om detta till exempel på grund av installations-, ändrings- eller underhållsarbeten är nödvändigt eller om lagar, författningar eller myndigheter förutsätter detta eller om det finns ett annat godtagbart skäl till avbrottet.


Ansvar

Bolaget lämnar ingen garanti på innehållet eller funktionerna i Tjänsten. Bolaget levererar Webbtjänsten enligt principerna ”som den är” och ”som den är tillgänglig”. Bolaget ansvarar inte för Webbtjänstens omfattning, felfrihet eller kontinuerliga funktion och inte heller för konsekvenserna för att man använt eller inte använt Webbtjänsten.

När du beställer ett test via Webbtjänsten måste du säkerställa att testet lämpar sig för din användning. Bolaget ansvarar inte för att testen lämpar sig speciellt för dig. Bolaget ansvarar inte för eventuell skada som användningen av Tjänsten eller informationen i Tjänsten orsakar, t.ex. de beslut som du fattar på grund av provanalysens resultat.

Bolaget är inte ansvarigt för eventuella tredje parters produkter eller tjänster. Bolaget strävar efter att säkerställa säker och tillförlitlig transport av provet, men Bolaget ansvarar inte för fel som beror på postgången.

Bolaget ansvarar inte för sådana direkta eller indirekta skador eller skador som är svåra att förutse som orsakas av användningen av Tjänsten.
Bolaget ansvarar inte för tolkningen av provresultat. Webbtjänsten är inte avsedd att ersätta medicinsk diagnostisering eller bedömning av hälsotillstånd utförd av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Syftet med Webbtjänsten är således inte att erbjuda en medicinsk fackmans bedömning av Användarens hälsotillstånd. Du ska alltid själv och på eget ansvar överväga om du behöver vård, undersökningar eller en personlig mottagningstid hos en yrkesperson.


Behandling av personuppgifter

Vid behandling av de uppgifter som sparats i tjänsten iakttas försiktighet i enlighet med lagen om dataskydd samt tidsenliga tekniska tillvägagångssätt. Tjänsteproducenterna (och Tjänsteleverantören, om denna är en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård) ansvarar för att all information som sparas i tjänsten skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Tjänsteproducenterna (och Tjänsteleverantören, om denna är en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård) ger under inga omständigheter uppgifter om tjänstens Användare till en annan person eller ett annat företag utan laglig grund eller tillstånd av Användaren. Uppgifterna sparas i en server i Finland, vars administratör är specialiserad på säker behandling av hälsouppgifter, och uppgifterna förvaras enligt Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om förvaring av journalhandlingar.

Provet rekommenderas att skickas till laboratoriet så snart som möjligt efter det provtagningssatsen har kommit. Under sekretesspolicyen raderas all information om abonnenten från portalen efter tidsfristen. Vi håller data i 9 månader från ordern, men om kunden vill radera sina uppgifter redan före det finns en funktion för detta ändamål i portalen. Eventuell kundinformation kan avlägsnas från orderportalen på kundens egen begäran senast 60 dagar efter beställningen, eftersom annars kan en potentiell behandlingskedja avbrytas.

Bolaget förmedlar testets resultat tillgängligt även för yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården på ett sätt som betalaren av testet har valt och som beaktar datasäkerheten.

Användaren förbinder sig att ange korrekta uppgifter i Tjänsten. I identifieringstjänsten får Användaren endast använda sina egna koder. Det prov som Användaren lämnar måste vara Användarens eget.Oöverstigligt hinder

Bolaget ansvarar inte för ett dröjsmål eller en skada som beror på ett hinder som Bolaget inte kan påverka och som Bolaget inte rimligen kan förutsättas ha tagit i beaktande vid tidpunkten för avtalets ingående och vars följder Bolaget inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Tillämplig lag och tvistlösning

På dessa Villkor och Webbtjänsten tillämpas finsk lag.


Kontakt

Om du har frågor om Webbtjänsten kan du kontakta vår kundservice antingen per e-post på adressen testadighemma@synlab.fi eller genom att ringa +358 20 734 1550 vardagar kl. 8–16. Om den levererade produkten är defekt eller kunden får fel produkt, ska kunden meddela kundservicen felet så snart som möjligt. Om paketet är skadat ska kunden omedelbart reklamera detta till Posten.